آخرین اخبار : 

جشنواره دریا

فراخوان سومین جشنواره ملیدریا مسیر پیشرفتبخش دانش آموزی

با عنایت به لزوم توجه به اهمیت و جایگاه دریا و صنایع مرتبط با آن و نیز کم رنگ بودن نقش این نعمت

الهی در جامعه ، ترویج فرهنگ آشنایی با دریا به عنوان نعمت الهی از جمله اهدافی است که می بایست توسط

متولیان امورمربوط به حوزه دریا به آن پرداخته و در این راستا کوشش نمایند.

در این میان برنامه ریزی و آشنا ساختن دانش آموزان با دریا یکی از اثرگذارترین اقداماتی است که می تواند

زمینه ساز تامین نیروی انسانی خلاق و کارآمد برای آینده این صنعت مهم باشد و برگزاری دو دوره جشنواره

،یک اتفاق مهم در فرهنگ سازی این صنعت درمیان دانش آموزان بود.

با توجه به استقبال مناسب از این جشنواره در دو دوره قبل ،”ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی”

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت آموزش و پرورش سومین دوره جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت را در بین دانش آموزان سراسر کشور برگزار می نمایند.

اهداف جشنواره

۱ – آشنایی دانش آموزان و خانواده ها با دریا و اهمیت آن در کشور

۲ – تبدیل شدن امور دریایی به یک موضوع ویژه در فعالیت های دانش آموزان

۳ – هدایت تحصیلی دانش آموزان مستعد و علاقه مند به سمت رشته های تحصیلی مرتبط با حوزه دریا

۴ – حمایت از طرح های خلاقانه

۵ – ابداعات واختراعات

۶ – دانش آموزان در بخش های مرتبط باحوزه دریا

۷ -حمایت از خلاقیت های دانش آموزان در حوزه دریا وهدایت به سمت کارآفرینی و تجاری سازی ایده های آنان

مخاطبین

کلیه دانش آموزان دختر و پسرکلیه مدارس دوره ابتدایی و دوره متوسطه اول ومتوسطه دوم ،نظری ،فنی وحرفه ای وکاردانش

دبیرخانه مرکزی)بخش دانش آموزی(

نظر به تجارب ارزنده پژوهشسرای دانش آموزی امیرکبیـر منطقـه ۳شـهر تهـران “دردو دوره قبـل ، پژوهشسـرای مــذکور بــه عنــوان

“دبیرخانــه مرکــزی بخــش دانــش آمــوزی”ســومین دوره جشــنواره مجــددا انتخــاب گردیــده است.

سایراطلاعات موردنیازجشـنواره شـامل نحـوه داوری وآخـرین تغییـرات فراخـوان جشـنواره ازطریـق سـایت جشنواره www.irandarya.com وهمچنین ازطریق اداره کل آموزش وپرورش شهرتهران و دبیرخانه مرکـزی جشـنواره اعلام خواهد گردید.

http://stu.irandarya.com