آخرین اخبار : 

اساسنامه جدید پژوهش سرای دانش آموزی

اساسنامه جدید پژوهش سرای دانش آموزی در خرداد ماه ۹۵ مورد تصویب شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت و در اردیبهشت ماه ۹۶ به تصویب رئیس جمهور رسید.

اساسنامه۲